Användarvillkor på Marknan.se


1. INLEDNING 

1.1. Avtalsparter: Dessa allmänna användarvillkor (härefter refererat till som ”dessa Villkor” eller ”Huvudavtalet”) utgör ett huvudavtal, som gäller mellan Marknan.se (I detta avtal kallat "MARKNAN") och den fysiska eller juridiska person (I detta avtal kallat "Användare") som använder webbplatsen www.marknan.se ("Plattformen"). Användaren och MARKNAN refereras gemensamt till som "Parterna" och var för sig som "Part".

1.2. Villkor för reklamannonser: Dessa Villkor inkluderar inte villkor för reklamannonser (”Reklamannonser”) som näringsidkare och juridiska personer kan köpa från MARKNAN. Sådana villkor framgår i MARKNAN:s ”Allmänna villkor för reklamannonser”. Vid köp av Reklamannonser utgör dessa ”Allmänna Användarvillkoren” en bilaga och integrerad del av köpeavtalet. Länk till de allmänna villkoren för reklamannonser:

1.3. Villkor för inlägg: Dessa Villkor omfattar inte heller villkor för inlägg om köp/försäljning/uthyrning/byten av tjänster/produkter (”Inlägg”). Sådana villkor framgår i MARKNAN:s ”Allmänna villkor för inlägg om köp/försäljning/uthyrning/byten av tjänster/produkter”. Vid köp av Inlägg utgör dessa ”Allmänna Användarvillkor” en bilaga och integrerad del av köpeavtalet, eftersom Användaren måste skapa ett användarkonto i enlighet med dessa ”Allmänna Användarvillkor”, för att kunna betala för sådana inlägg. Länk till de allmänna villkoren för inlägg: https://marknan.se/sida/allmanna-villkor-for-inlagg

1.4. Godkännande av avtal: Användaren godkänner dessa Villkor vid användning av Plattformen, samt vid köp av Reklamannonser och vid köp av Inlägg. 

1.5. Åldersgräns: Samtliga Användare måste vara minst 18 år, för att för att kunna vara Part i denna juridiskt bindande överenskommelsen att använda Plattformen och köpa de tjänster som MARKNAN tillhandahåller.

1.6. Intygande: Den fysiska person som representerar en juridisk person vid skapandet av ett användarkonto och/eller köper de tjänster som MARKNAN tillhandahåller, bekräftar och intygar att denne har fullmakt och rätt att ingå juridiskt bindande avtal med MARKNAN på̊ vägnar av den juridiska person som representeras.

2. DEFINITIONER

2.1. I dessa Villkor har nedanstående begrepp följande innebörd:

Plattformen: Webbplatsen: www.marknan.se. 

Användare: Alla fysiska och juridiska personer som använder Plattformen.

Privatanvändare: Användare i egenskap av privatperson som använder Plattformen för privata ändamål, som saknar koppling till yrkes- eller affärsmässig verksamhet.

Företagsanvändare: Användare som är ansluten till ett Företagskonto som har ett aktivt företagsavtal med MARKNAN och använder Plattformen i samband med koppling till yrkes- eller affärsmässig verksamhet.

Annonsör: Den som köper MARKNAN:s marknadsföringstjänster.

Inläggsansvarig: Den Användare som betalar för publicering av ett Inlägg i Plattformen. 

Tjänster: Avser Reklamannonser, Inlägg samt övriga tjänster som MARKNAN tillhandahåller.

Annons-/Inläggsmaterial: Allt material och all information som en Användare skickar in till MARKNAN i samband med köp av Inlägg/Reklamannonser och som framgår av Inlägget/Reklamannonsen vid publicering.

Personuppgift: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Typiska Personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara Personuppgifter även om inga namn nämns. 

Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring, organisering, strukturering m.fl.

Registrerad: Den fysiska person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom Personuppgifterna.

3. ANVÄNDARVILLKOR

3.1. Användaren ska följa MARKNAN:s vid var tid gällande skriftliga instruktioner avseende användning av Plattformen. Användaren försäkrar att Plattformen endast ska användas i enlighet med dessa Allmänna villkor och gällande lagstiftning. Användaren garanterar att inte missbruka uppgifter som kan hämtas från Plattformen. Användaren garanterar att inte tillföra något kriminellt eller annat brottsligt innehåll i Plattformen.

3.2. Användare får inte dela, skriva, sprida, registrera eller publicera känsliga Personuppgifter om en identifierbar person i Plattformen. Känsliga Personuppgifter är till exempel Personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även Personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott. 

3.3. Om Användaren inte följer dessa Allmänna användarvillkor, har MARKNAN rätt att stänga ner Användarkontot utan återbetalning eller annan konsekvens till nackdel för MARKNAN. 

3.4. Användare som bryter mot svensk lag, bestämmelser i dessa Allmänna villkor eller som begår brott via Plattformen, polisanmäls omedelbart och blockeras från att köpa/nyttja MARKNAN:s tjänster.

3.5. Användaren ansvarar för att inneha den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Plattformen.

3.6. Användaren ansvarar för att följa gällande lagstiftning och inte bryta mot dessa Villkor. Användaren åtar sig att hålla MARKNAN fullt skadelös för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av att Användaren i har agerat i strid med dessa Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

3.7. Förlitan på information som finns publicerad på Plattformen sker på Användares egen risk. Plattformen tillhandahålls "som det är" utan några garantier av något slag. Användningen av Plattformen sker på Användarens egen risk och av fri vilja. Användaren är ensam ansvarig för eventuella skador som orsakas av användning av Plattformen eller tjänsterna. Hela risken för användning och tillförlit till säkerhet eller prestanda hos Plattformen ligger hos Användaren.

3.8. Om Användaren upptäcker publicerat innehåll som strider mot tredje mans rättigheter eller liknande, ska Användaren omedelbart kontakta MARKNAN, för att innehållet ska tas bort så fort som möjligt.

4. ANVÄNDARKONTO

4.1. Användaren måste skapa ett användarkonto för att kunna utföra publicering av Inlägg på Plattformen. Användaren ansvarar ensamt för att skydda sina inloggningsuppgifter och för de aktiviteter som sker med anledning av Användarkontot. Användare som misstänker intrång, försök till intrång eller att ett Användarkonto har missbrukats, ska omedelbart kontakta MARKNAN via e-post samt ändra sina inloggningsuppgifter.

4.2. De Personuppgifter som Användare registrerar i Plattformen ska vara korrekta i enlighet med GDPR (principen om noggrannhet). Personuppgifterna får inte strida mot tillämplig lag eller tredje mans rättigheter. Det valda användarnamnet och eventuell profilbild blir offentligt synlig för övriga Användare och besökare av Plattformen.

4.3. Företagskonto: De Användare som skapar ett företagskonto i Plattformen ska betala en avgift till MARKNAN i enlighet med bestämmelserna som framgår i samband med att företagskontot blir skapat samt i orderbekräftelsen. 

5. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING

5.1. Genom att köpa MARKNAN:s tjänster och/eller använda Plattformen, samtycker Användaren till att MARKNAN inte gör några utfästelser eller lämnar några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, exempelvis avseende innehåll i Plattformen, Tjänsterna, Användare, Inläggens/Reklamannonsernas riktighet, produkternas/tjänsternas kvalitet eller liknande.

5.2. MARKNAN ansvarar inte för informationen i Inläggen, de Reklamannonserade/ varorna/tjänsterna eller liknande. MARKNAN kan inte hållas ansvarig för om något försäljningsobjekt är stulet, om Annons-/Inläggsmaterial strider mot upphovsrätt/immaterialrätt, utgör varumärkesintrång, strider mot tredje mans rättigheter eller liknande.

5.3. MARKNAN ansvarar inte för riktigheten eller innehållet i något Annons-/Inläggsmaterial. MARKNAN är inte heller direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som är relaterad till viss information eller avsaknad av viss information. All användning av Plattformen sker på Användarens egen risk.

5.4. MARKNAN har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan Användare. 

5.5. MARKNAN kan inte ställas till svars eller bli ersättningsskyldig för vare sig direkta eller indirekta förluster, utebliven vinst, ren förmögenhetsskada eller andra typer av förluster till följd av brutet eller uteblivet avtal mellan Användare, Användaren och tredje part eller liknande. 

5.6. MARKNAN kan inte hållas ansvarig för hur Användaren väljer att tillgodogöra sig informationen som finns via Plattformen. Användaren är ensamt och fullt ansvariga för sina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera. 

5.7. MARKNAN friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Användaren eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av MARKNAN:s tjänster eller Plattformen, oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Denna ansvarsbegränsning ändrar eller inskränker inte en Användares rättigheter i egenskap av konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

6. UNDERLEVERANTÖRER

6.1. MARKNAN har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina avtalsenliga åtaganden enligt Huvudavtalet och/eller tillämpliga bilagor, för tillhandahållandet av tjänsterna samt Plattformen och för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser. Användaren godkänner härmed att MARKNAN använder underleverantörer.

7. LÄNKAR 

7.1. Länkar till andra webbplatser kan förekomma genom Plattformen. MARKNAN har ingen kontroll över sådana länkade webbplatser och ansvarar inte för tillgängligheten av sådana externa webbplatser och ansvarar ej för innehåll, reklam, produkter eller annat material som är tillgänglig via sådana webbplatser. MARKNAN är varken direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som orsakas av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan webbplats.

7.2. MARKNAN kan inte hållas ansvarig för köp som sker mellan Användaren och/eller Företag och/eller organisationer som finns publicerade på Plattformen, oavsett om köparen hänvisats dit genom externa länkar från Plattformen eller inte. 

8. STATISTIK OCH ANONYMISERAD DATA

8.1. MARKNAN har rätt att använda samtlig data inom Plattformen för bland annat statistiska och utvärderande ändamål och för utveckling av Plattformen eller MARKNAN:s tjänster och får dela sådan (anonym) data med tredje part utan begränsningar.

8.2. MARKNAN har rätt att anonymisera samtlig data som finns i Plattformen. Anonymiseringen ska ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter. All äganderätt till anonymiserad data tillfaller MARKNAN, som har rätt att bruka och lagra sådan data utan begränsning i tiden.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

9.1. MARKNAN äger samtliga immateriella rättigheter tillhörande MARKNAN:s tjänster, varumärken och Plattformen, såsom exempelvis men inte enbart domänen, varumärket, logotyp, källkoden m.m. Användaren får endast rätt att nyttja plattformen. MARKNAN har inget anspråk på immateriella rättigheter tillhörande det material som Användaren tillhandahåller.

9.2. Användaren har inte rätt att göra en egen installation, kopia eller liknande av Plattformen (varken självt eller genom tredje part) eller att på annat sätt försöka utröna mjukvarans funktion eller ”hacka” mjukvaran, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod.

10. SUPPORT OCH UNDERHÅLL

10.1. Plattformen uppdateras löpande och MARKNAN ansvarar för teknisk support av Plattformen, såsom att korrigera anmälda fel eller tekniska problem. MARKNAN garanterar inte att Plattformen kommer att vara fri från diverse störningar eller andra tekniska komplikationer. MARKNAN ska, efter bästa förmåga och inom skälig tid, avhjälpa eventuella anmälda fel eller brister i Plattformen. 

10.2. MARKNAN strävar efter att Plattformen ska vara tillgänglig för användning dygnet runt under årets alla dagar. MARKNAN har emellertid rätt att stänga av tillgången till Plattformen för underhåll, för att skydda Plattformen från obehöriga angrepp eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. MARKNAN behöver inte meddela Användaren när sådana avbrott kan komma att äga rum. Bristande tillgång till Plattformen på grund av avbrott, fel eller liknande ger inte rätt till skadestånd, återbetalning eller annan ersättning.

10.3. MARKNAN kan inte hållas ansvarig för tekniska fel, virus, Plattformens tillgänglighet, andra fel hänförliga till Plattformens funktionalitet eller liknande, med undantag för fall av grov vårdslöshet.

10.4. Användaren har inte rätt till avdrag, återbetalning, ersättning/kompensation eller skadestånd på grund av bristande tillgång till Plattformen eller vid tekniska fel, övriga fel eller annat avbrott i Plattformen.

11. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

11.1. Användare och MARKNAN ska behandla personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”). MARKNAN är personuppgiftsansvarig vid registrering av Användarens personuppgifter i samband med att Användaren skapar ett Användarkonto till Plattformen.

11.2. Mer information om MARKNAN:s personuppgiftsbehandling finns att läsa i den offentligt publicerade Integritetspolicyn på Webbplatsen: https://marknan.se/sida/integritet

12. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

12.1. Detta personuppgiftsbiträdesavtal är endast tillämpligt för de fall då MARKNAN i egenskap av personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgifter för Användarens räkning i egenskap av personuppgiftsansvarig, exempelvis vid publicering av inlägg i Plattformen. 

12.2. MARKNAN får endast behandla personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med Användarens instruktioner samt i enlighet med GDPR. Användaren instruerar härmed MARKNAN att behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag och för att uppfylla alla förpliktelser enligt detta avtal samt för att tillhandahålla Plattformen de valda Tjänsterna till Användaren. Behandlingens varaktighet sker så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Typen av personuppgifter som kan behandlas är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och andra personuppgifter som är inkluderade i underlaget som MARKNAN förmedlar för Användarens räkning. 

12.3. Användaren ger härmed MARKNAN ett allmänt skriftligt förhandstillstånd till att anlita underbiträden i enlighet med artikel 28 i GDPR. Om personuppgiftsbiträdet avser att anlita nya personuppgiftsbiträden eller ersätta personuppgiftsbiträden, ska bestämmelserna i artikel 28.2 och 28.4 i GDPR respekteras. Dessutom ska den personuppgiftsansvarige informeras därom och ges möjlighet invända mot sådana förändringar. MARKNAN ska ingå ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal med anlitade underbiträden, som ska säkerställa att underbiträdet åtar sig ansvar och skyldigheter som minst motsvarar MARKNAN:s skyldigheter enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal.

12.4. Användaren bekräftar härmed att denne, i egenskap av Personuppgiftsansvarig:

- behandlar personuppgifter i enlighet med kraven i GDPR,

- har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella personuppgifterna till MARKNAN, inklusive till eventuella underbiträden, nätverk och tredje parter som MARKNAN använder,

- är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de personuppgifter som lämnas till MARKNAN, 

- instämmer i att MARKNAN:s implementering av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är tillräckliga för att skydda de registrerades integritet och personuppgifter,

- inte ska överföra några icke nödvändiga känsliga personuppgifter till vare sig MARKNAN eller MARKNAN:s underbiträden, tex. uppgift om etniskt ursprung, hälsa, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös övertygelse m.fl.

12.5. MARKNAN ska på Användarens begäran rätta, radera eller överlämna felaktiga, ofullständiga eller inaktuella personuppgifter utan onödigt dröjsmål, i den mån det är möjligt.

12.6. MARKNAN ska genomföra systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för
att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, med hänsyn tagen till den senaste tekniken och implementationskostnader i förhållande till den risk som behandlingen innebär och typen av personuppgifter som ska skyddas. Vid bedömning av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till risk för oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller till obehörigt röjande eller åtkomst till personuppgifterna.

12.7. MARKNAN ska, med beaktande av typen av behandling och den information som personuppgiftsbiträdet har att tillgå, bistå Användaren med att se till att skyldigheterna fullgörs avseende: säkerhet i samband med behandlingen, anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten, information till den registrerade om en personuppgiftsincident, konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd (artiklarna 32–36 i GDPR).

12.8. MARKNAN ska hjälpa Användaren att fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i enlighet med GDPR i den mån det är möjligt, genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

12.9. MARKNAN ska, i den utsträckning det är praktiskt möjligt och lagligt, meddela Användaren om förfrågningar om utlämnande av personuppgifter som erhållits från en Registrerad och om förfrågningar om utlämnande av personuppgifter från myndigheter, exempelvis Integritetsskyddsmyndigheten. 

12.10. MARKNAN får inte utan föregående medgivande från Användaren svara direkt på förfrågningar från andra Registrerade eller delge innehåll rörande personuppgifter till tredje man, med undantag för vad som är lagstadgat. MARKNAN säkerställer att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta sekretess. 

12.11. Användaren har rätt att genomföra årlig revision av MARKNAN:s personuppgiftshantering och ger MARKNAN befogenhet, att av säkerhetsskäl bestämma att revision ska utföras av en neutral tredjepartsrevisor. Användaren står för eventuella kostnader som uppstår i samband med begärda revisioner. Hjälp från MARKNAN, som överstiger standardtjänsten som MARKNAN tillhandahåller och/eller underleverantörer för att följa gällande dataskyddslagstiftning, kommer att debiteras. 

12.12. MARKNAN ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifter enligt GDPR såväl under avtalstiden som efter avtalstidens slut.  När avtalet upphör att gälla, ska MARKNAN upphöra med behandlingen av personuppgifterna och, beroende på vad den personuppgiftsansvarige väljer, radera eller återlämna all data innehållande personuppgifter, och radera samtliga befintliga kopior inom trettio (30) dagar, om inte lagring av personuppgifterna krävs enligt svensk lagstiftning. MARKNAN kan behålla personuppgifter efter att avtalsförhållandet har upphört i den utsträckning det krävs enligt lag, med samma typ av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som gäller under ett pågående avtalsförhållande.

13. FORCE MAJEURE

13.1. MARKNAN är befriad från sina åtaganden enligt Huvudavtalet och bilagorna, och har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar för skada eller underlåtenhet att agera, om fullgörande av skyldighet omöjliggörs eller försvåras utanför MARKNAN:s kontroll på grund av force majeure situationer, exempelvis men inte uteslutande, epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, attentat, mobilisering samt fel eller förseningar i leverans från underleverantör på grund av omständigheter som denne inte kunnat råda över. Detsamma gäller om underleverantör till MARKNAN drabbas av hinder som avses i denna bestämmelse. När hindret upphör, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

14. ÄNDRINGAR

14.1. MARKNAN förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i detta Huvudavtal samt övriga villkor som gäller mellan Parterna (bilagor). Eventuella ändringar gäller efter det att den ändrade versionen har publicerats i Plattformen. Om Användare inte godkänner de ändra villkoren, ska Användaren avsluta sitt användarkonto och sluta använda Plattformen. De senaste avtalsversionerna finns alltid publicerade i Plattformen och MARKNAN rekommenderar Användaren därför att regelbundet hålla sig uppdaterad rörande innehållet. 

14.2. MARKNAN har rätt att fritt ändra Plattformens design, layout, innehåll och liknande utan att meddela Användaren därom. Detta gäller även om sådana ändringar innebär ändrad användarupplevelse.

15. ÖVRIGT

15.1. Skulle någon bestämmelse i detta Huvudavtal eller del därav (bilagor) befinnas vara ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska endast den delen befinnas vara ogiltig och Parterna ska förhandla fram nya gällande villkor i frågan.  

15.2. MARKNAN har rätt att överlåta hela eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Huvudavtal inklusive tillämpliga bilagor till någon annan. Användaren har inte rätt att överlåta hela eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Huvudavtal med tillämpliga bilagor till någon annan, utan MARKNAN:s föregående skriftliga medgivande.

15.3. Användare ombeds vänligen att kontakta MARKNAN:s kundtjänst via info@marknan.se, vid klagomål avseende MARKNAN:s tjänster eller Plattform.

16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST 

16.1. Samtliga villkor och avtal som gäller mellan MARKNAN och Användaren ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av sådana villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska och prövas av allmän domstol i Sundsvall.

16.2. Användare i egenskap av konsument kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vid en tvist med MARKNAN. Mer information om ARN finns via deras hemsida på www.arn.se. Klagomål kan även lämnas online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som finns via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Om ett klagomål lämnas via EU-kommissionens plattform, vidarebefordras ärendet automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med MARKNAN och Användaren ifråga för att försöka lösa tvisten utan att blanda in domstol.